Algemene voorwaarden SEAVSAT

Juli 2011

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (waaronder de zogenoemde “ Satellite VSAT Airtime Service Agreement”) of andere rechtsbetrekking tussen Vsatcompany BV en een wederpartij (hierna te noemen: ‘Afnemer’) waarbij Vsatcompany BV diensten en /of goederen levert of zal leveren. Onder diensten wordt in elk geval verstaan het leveren van mobiele maritieme communicatie diensten (hierna te noemen: “airtimediensten”) en het installeren van voor de ontvangst daarvan benodigde apparatuur, waaronder een door Vsatcompany BV geleverde modem. Onder goederen wordt in elk geval verstaan het leveren van de voor de ontvangst van airtimediensten benodigde apparatuur.

Vsatcompany BV (hierna aan te duiden met haar handelsnaam: ‘SEAVSAT’) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met handelsregisternummer 50350943, met plaats van vestiging Urk, Nederland, die zich ten doel stelt het zijn van leverancier van airtimediensten, wereldwijd op mobiel maritiem gebied en het zijn van leverancier en installateur van aanverwante satellietontvangst- en communicatieapparatuur.
SEAVSAT en Afnemer worden hierna tezamen ook ‘partijen’ genoemd.
SEAVSAT is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het leveren van diensten en/ of leveren van goederen en op lopende overeenkomsten.

Artikel 2. Levering goederen, levering diensten

 1. a) levering van goederen

Opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering. Levering geschiedt af fabriek/magazijn en/of (derden)leveranciers. SEAVSAT is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), en kan deze afzonderlijk factureren.

Levering van goederen geschiedt niet eerder dan na ontvangst door SEAVSAT van een vooruitbetaling van minimaal 80%. Het restant is verschuldigd bij aflevering. Een door SEAVSAT opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en expliciet wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. SEAVSAT is ook bij een overeengekomen termijn, eerst in verzuim nadat Afnemer SEAVSAT in gebreke heeft gesteld.

In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment waarop SEAVSAT in het bezit is van alle voor de order benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt tot specificaties, tekeningen, maatvoeringen et cetera.

SEAVSAT bepaalt de wijze van transport.
SEVSAT heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de goederen aan Afnemer te doen aanbieden.
Het rapport van de vervoerder, inhoudende weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van aanbod tot levering. In dat geval komen retourvracht, opslagkosten, evenals het risico van beschadiging of teloorgaan van de geweigerde goederen geheel voor rekening van Afnemer.

 1. b) verrichten van installatie- en onderhoudswerkzaamheden en support

Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal SEAVSAT zoveel als mogelijk de zorg van een goede leverancier in acht nemen. SEAVSAT kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
SEAVSAT is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten, inclusief derden.
In geen geval kan Afnemer een ander dan SEAVSAT tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.
SEAVSAT is gerechtigd in het kader van installatiewerkzaamheden en/ of (vervangend) onderhoud en/of support haar en/of derden systemen of gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen.

 1. c) levering van airtimediensten


De levering van airtimediensten door SEAVSAT vindt plaats in de vorm van VOIP en VSAT verbindingen en enkel vanaf het door SEAVSAT aan afnemer geleverde en door SEAVSAT geïnstalleerde modem.
De modem staat voor de (door)levering van de airtimedienst, via de zogenoemde “satellite dome” van Afnemer, in verbinding met een zogenoemde “hub”. Afnemer draagt zelf zorg voor correcte signaaltransport vanuit zijn satellite dome naar de modem.
De hub staat op zijn beurt weer in verbinding met een satelliet. De hub en de satelliet zijn geen eigendom van SEAVSAT, zodat SEAVSAT voor de goede werking daarvan, en daarmee ook de (door)levering van de airtimediensten, afhankelijk is van haar toeleveranciers. Hier wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen van artikel 9.

 1. d) wijziging in airtimediensten
 2. De technische eigenschappen van een airtimedienst kunnen door SEAVSAT worden gewijzigd om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven voldoen.
 3. Waar dat mogelijk is, zal SEAVSAT trachten de hierboven onder d 1 bedoelde wijzigingen uit te voeren zonder dat de gebruiksmogelijkheden van Afnemer en de door hem gebruikte door SEAVSAT geleverde modem worden beperkt. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor Afnemer, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan 7 kalenderdagen nadat deze is bekend gemaakt. Er bestaat in geen geval recht op teruggave van kosten of op schadevergoeding.
 4. In verband met de beëindiging, wijziging of intrekking van een vergunning die benodigd is voor
  de levering van de airtimediensten kan SEAVSAT de dienstverlening geheel of gedeeltelijk beëindigen of wijzigen. SEAVSAT zal Afnemer van de dienst die wordt beëindigd hierover uiterlijk 3 weken tevoren informeren, tenzij dat in redelijkheid niet mogelijk is.
 5. Indien SEAVSAT de dienstverlening op grond van het hiervoor onder d 3 bepaalde beëindigt, eindigen bestaande
  overeenkomsten voor de desbetreffende dienst(en) uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienst-verlening wordt beëindigd. SEAVSAT zal in dat geval aan Afnemer waar mogelijk een vervangende dienst aanbieden.

 

 1. Naast het hiervoor onder d 3 bepaalde is SEAVSAT gerechtigd (elke aanbiedingsvorm van) een airtimedienst te beëindigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste 4 weken, indien operationele, technische, bedrijfseconomische redenen of eisen van de tijd daartoe noodzaken. Het hiervoor bepaalde onder d 4 is daarbij van overeenkomstige toepassing.
 2. duur van de overeenkomst SEAVSAT – Afnemer

De overeenkomst tussen SEAVSAT en Afnemer voor de levering van airtimediensten wordt aangegaan voor de duur van 24 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bij gebreke aan een rechtgeldige opzegging conform het bepaalde in artikel 10 wordt de overeenkomst van rechtswege verlengd voor de duur van 24 maanden, en telkens zo vervolgens.

Artikel 3. Goed Afnemer

Afnemer stelt alle gegevens en bescheiden, welke volgens SEAVSAT nodig zijn voor de correcte levering van de goederen en/ of het correct verrichten van de diensten, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die gegevens en bescheiden.
Afnemer informeert SEAVSAT direct over feiten en omstandigheden die in verband met het leveren van de goederen en/ of het verrichten van de diensten van belang kunnen zijn.
De extra kosten die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden, of die het gevolg zijn van een wijziging in de werkzaamheden, komen voor rekening van Afnemer. Afnemer is gehouden die op eerste verzoek van SEAVSAT aan SEAVSAT te betalen.

Artikel 4. Elektronische communicatiemiddelen

In het geval van communicatie tussen Afnemer en SEAVSAT geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorg dragen voor standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de ander aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van verzending van virussen en/ of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Kosten, facturering en omzetbelasting

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 15 kalenderdagen vanaf factuurdatum.
Betaling dient telkens plaats te vinden zoals aangegeven op de factuur, in Euro’s en/ of US Dollars.

Facturering vindt ten minste maandelijks plaats overeenkomstig overeengekomen tarief voor de overeengekomen te verrichten diensten en/ of te leveren goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Facturering van het vastrecht van de (aansluiting op) mobiele maritieme airtimediensten vindt telkens plaats voorafgaande aan de eerstvolgende maand (betaling vooraf).

Facturering van het ver- of gebruik van de mobiele maritieme airtimedienst vindt telkens plaats aan het einde van de lopende maand (betaling achteraf). SEAVSAT is gerechtigd om tussentijds haar tarieven aan te passen, ten minste jaarlijks in verband met de inflatie. Nieuwe tarieven worden telkens tijdig vooraf door SEAVSAT via elektronische middelen of schriftelijk aan Afnemer meegedeeld.

Voor rekening van Afnemer zijn belastingen, heffingen, rechten en overige (overheids)bijdragen.
SEAVSAT belast de kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt, zoals (maar niet beperkt tot) koerierskosten, kosten van reparatie-/ herstelwerkzaamheden die niet voor rekening van SEAVSAT komen en in het algemeen de kosten van in overleg met Afnemer ingeschakelde derden, door. SEAVSAT is gerechtigd om van Afnemer vooruitbetaling te verlangen. Eerst na ontvangst van de vooruitbetaling zal SEAVSAT met de werkzaamheden dienen aan te vangen. De vooruitbetaling wordt uiterlijk verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de vooruitbetaling betrekking heeft.

SEAVSAT heeft het recht om via elektronische middelen te factureren.
Alle factuurbedragen zijn exclusief de op dat moment geldende omzetbelasting (BTW).

Indien als gevolg van de fiscale wetgeving op enig moment zogenoemde ‘tax retention’ bepalingen ten aanzien van SEAVSAT toepasselijk zijn, dan worden de tarieven die Afnemer aan SEAVSAT verschuldigd is, verhoogd met het alsdan voor SEAVSAT toepasselijke tarief. In elk geval zodanig dat Afnemer aan SEAVSAT het verschil is verschuldigd tussen het tarief zonder toepassing van de ‘tax retention’ en het tarief met toepassing van de ‘tax retention’.

Uit hoofde van gehoudenheid aan fiscale wetgeving, zijn partijen gehouden om elkaar onverwijld van een wijziging in haar fiscale status in Nederland en/ of in het buitenland op de hoogte te brengen. Dit geschiedt via schriftelijk mededeling of door mededeling via

elektronische middelen.

Artikel 6. Nakoming

Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, op de bankrekening vermeld op de factuur of op een andere door SEAVSAT aan te wijzen rekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Bij te late betaling is Afnemer een rente 1,5% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum en zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De rente wordt samengesteld (“rente op rente”) berekend, dat betekent dat rente verschuldigd is over het openstaande bedrag inclusief de reeds verschuldigde rente voor te late betaling.

In de betalingstermijn 15 (kalender)dagen is verstreken, en na aanmaning, zonder dat SEAVSAT de betaling heeft ontvangen, dan heeft SEVASAT het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden dan wel de dienstverlening tijdelijk stop te zetten, onverminderd het recht van SEAVSAT om nakoming te vorderen. Incassokosten komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

SEAVSAT heeft alle eigendomsrechten met betrekking tot de goederen van de geest, welke SEAVSAT gebruikt of heeft gebruikt in het kader van het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, voor zover deze uit enige wet voortvloeien.

Afnemer heeft niet het recht om die goederen, waaronder mede begrepen computerprogramma’s (software), systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van SEAVSAT, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, via de website van Afnemer of anderszins via het internet algemeen toegankelijk te maken, of te exploiteren, tenzij deze goederen uitdrukkelijk voor verveelvoudiging en/ of openbaarmaking zijn bedoeld en SEAVSAT en Afnemer zulks zijn overeengekomen en schriftelijk ondertekend hebben vastgelegd. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na voorafgaand verkregen toestemming van SEAVSAT. Ook na het eindigen van de overeenkomst tussen SEAVSAT en Afnemer blijft het hier bepaalde tussen hen gelden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

SEAVSAT is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht (“force majeure”).
SEVSAT is niet aansprakelijk voor storingen in de (levering van de) airtimediensten waardoor Afnemer tijdelijk geen verbinding heeft (“calamiteit”). SEAVSAT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

Afnemer heeft in de hiervoor genoemde situaties geen recht op teruggave van kosten of op schadevergoeding. Voor het overige geldt dat iedere aansprakelijkheid van SEAVSAT, haar werknemers en personen waarmee SEAVSAT een samenwerkingsverband heeft gesloten voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt

met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van SEAVSAT te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan in totaal door Afnemer aan SEAVSAT is betaald voor het verrichten van de werkzaamheden, evenwel met een maximum van 10.000 euro. Afnemer is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag SEAVSAT aan te spreken. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee SEAVSAT een samenwerkingsverband heeft gesloten is uitgesloten. Genoemde werknemers en personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

Artikel 9. inschakeling andere dienstverleners

Indien SEAVSAT bij de uitvoering van de werkzaamheden derden inschakelt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Op eerste verzoek draagt SEAVSAT de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan Afnemer over.

Artikel 10. Beëindiging

Er geldt voor Afnemer een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij gebreke aan een rechtgeldige opzegging wordt de overeenkomst van rechtswege verlengd voor de duur van 24 maanden, en telkens zo vervolgens.

SEAVSAT heeft het recht om de overeenkomst op elk moment en met onmiddellijke ingang op te zeggen. Afnemer heeft alsdan geen recht op schadevergoeding. Afnemer is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Artikel 11. Diversen

Alle aanspraken van Afnemer vervallen, ten aanzien van goederen 12 maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze betrekking hebben, en ten aanzien van diensten 2 maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze betrekking hebben.

In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Het is Afnemer niet toegestaan om de rechten en verplichtingen die uit enige overeenkomst of andere rechtsbetrekking met SEAVSAT voortvloeien zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SEAVSAT aan een derde over te dragen. SEAVSAT zal die toestemming niet op onredelijke gronden weigeren doch kan aan de toestemming voorwaarden verbinden, waaronder overname van alle rechten en verplichtingen en/ of het stellen van (een vorm) van zekerheid.
Alle informatie met betrekking tot enige overeenkomst of rechtsbetrekking tussen partijen, inclusief – tijdens en/ of voorafgaande aan – de totstandkoming daarvan, wordt door partijen geheim gehouden. Dat betekent dat partijen die informatie niet publiek maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander. Partijen dragen er voor zorg dat zij alle in redelijkheid mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de informatie publiek wordt. De plicht tot geheimhouding blijft bestaan tot en met 24 maanden na het eindigen van enige overeenkomst of rechtsbetrekking die tussen partijen bestaat.

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met SEAVSAT is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen Afnemer en SEAVSAT zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, onverminderd de bevoegdheid van SEAVSAT om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Indien de Engelse vertaling van deze algemene voorwaarden afwijkt van de Nederlandse tekst, dan prevaleert de Nederlandse tekst.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Zwolle – Lelystad onder nummer 23/2011.